ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

                                                                                                                                                                       JASENNÁ 26.9.2015

 

 

 

Obsah:

 

 1. Základní údaje o škole
 2. Charakteristika školy
 3. Zaměstnanci základní školy a školní družiny
 4. Žáci školy, přijímací řízení
 5. Učební plán školy
 6. Zájmové činnosti, kroužky a péče o žáky
 7. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity
 8. Zpráva výchovného poradce
 9.  Prevence sociálně patologických jevů
 10. Akce školy
 11. Vzdělávání pedagogických zaměstnanců
 12. Činnost školské  rady
 13. Materiální vybavení školy, opravy, realizované projekty financované z cizích zdrojů
 14. Kontroly, výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 15. Rozvojové a mezinárodní programy
 16. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
 17. Cíle pro další období

 

1. Základní údaje o škole

Název školy, adresa :

Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Jasenná
Adresa: 552 22 Jasenná 215
IČO: 70992576

 

Kontakty:

telefon: 491 881 162

e-mailová adresa: info@zsjasenna.cz

ředitelka školy: Dana Dvořáková

telefon: 739 454 934

e-mailová adresa: dvorakovadan@seznam.cz

 
Seznam členů školské rady (koho zastupují):

Předseda: paní Marcela Týčová– zastupuje rodiče

Členové: paní Adriana Blažková– zastupuje rodiče

               pan Jiří Karel – zastupuje zřizovatele

               pan Martin Holeček – zastupuje zřizovatele

               paní Renata Šubrtová – zastupuje pedagogy

               paní Vendula Šrámková – zastupuje pedagogy

 

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok:
Škola byla od 1.1. 2003 zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení pod názvem Základní škola, Jasenná, okres Náchod, jejíž součástí je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obec Jasenná.
Od 1.1. 2006 byla do školského rejstříku zapsána pod názvem Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod.

 

2. Charakteristika školy

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního a zájmového vzdělávání a zajišťování stravování. Doplňkovou činností je hostinská činnost, na kterou je vystaven živnostenský list.  Základní škola Jasenná je malotřídní škola, do které ve školním roce 2014/ 2015 bylo dle zahajovacího výkazu zapsáno 40 žáků. Výuka byla organizována ve dvou třídách. Společně se vyučovali žáci 1. a 3. ročníku, kde byla třídní učitelkou Dana Dvořáková a žáci 2. a 4. ročníku, kde byla třídní učitelkou Renata Šubrtová. Hudební výchovy, výtvarné výchovy a pracovní činnosti ve všech ročnících vyučovala paní vychovatelka Lenka Horáková

 

Materiálně technické podmínky pro výuku

Škola sdružuje:

 • mateřskou školu (plán. kapacita 50 dětí)
 • základní školu (plán. kapacita 45 žáků)
 • školní družinu (plán. kapacita 25 dětí)
 • školní jídelnu (plán. kapacita 150 jídel)

Základní škola je neúplná, výuka je organizována ve dvou třídách.

 I. třída – spojený 1.roč.(12 žáků ) a 3. roč. (10 žáků)                                                                                                                      

II. třída – spojený 2.roč.( 9 žáků ) a 4. roč.(9 žáků).

Školní družina má jedno oddělení ( 25 dětí ).

 

Žáci využívají k výuce dvě kmenové učebny, vybavenou počítačovou učebnu, pracovnu a hernu ŠD, tělocvičnu, školní zahradu a hřiště TJ Sokol Jasenná.

 

3. Zaměstnanci základní školy a školní družiny

Pedagogičtí zaměstnanci:
pedag. prac. funkce úvazek kvalifikace délka praxe
Dvořáková D. ředitelka 1,0 PF Hradec Králové 31
Šubrtová R. učitelka 1,0 PF Hradec Králové 27
Horáková L. učitelka 0,27 SPgŠ Litomyšl 28
Šrámková V. vychovatelka 0,87 SPgŠ Litomyšl 31

 

Nepedagogičtí zaměstnanci:
nepedag. prac. funkce úvazek
Postupová A. účetní  
Valterová J. školnice, uklízečka 1,0
Stolín M. topič 0,5 – po dobu topného období

 

4. Žáci školy, přijímací řízení

Podle zahajovacích výkazů nastoupilo 40 žáků.                                                                                                                               Do 1. ročníku nastoupilo 12 žáků. Školní docházku ve 4. ročníku ukončilo 9 žáků,6 žáků přechází do 5. ročníku na Základní školu v Jaroměři – Josefově, 3 žáci na Základní školu do Českého Meziříčí. Během školního roku ukončila docházku jedna žákyně z 1.ročníku a dvě žákyně do 1. a 3. ročníku  nastoupily  /viz. třídní výkaz/.

 

Prospěch a chování ve školním roce 2014/2015

 

ročník počet žáků prospělo prospělo s vyznam. neprospělo chování 2.stupeň chování 3. stupeň počet neomluv. h.
1. 12 0 12 0 0 0 0
2. 9 0 9 0 0 0 0
3. 11 0 11 0 0 0 0
4. 9 2 9 0 0 0 0
celkem 41 2 41 0 0 0 0

Hodnocení žáků je kombinované, běžná klasifikace je doplněna slovním hodnocením u žáků s poruchami učení. V letošním roce neměl žádný žák slovní hodnocení. Rodiče jsou pravidelně informováni o vzdělávání žáků prostřednictvím žákovských knížek a notýsků, na rodičovských a konzultačních schůzkách.

Hodnocení probíhá podle vnitřního klasifikačního řádu školy, který je součástí ŠVP.

 

5. Učební plán školy

Výchovně vzdělávací práce školy probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život s platností od 1.9. 2 007,  pozměněného 1.9. 2 010 a doplněného o finanční gramotnost  od 1.9. 2 013. Výchovně vzdělávací práce školní družiny probíhá podle Školního vzdělávacího programu Kdo si hraje, nezlobí s platností od 1.9. 2 007. Používáme učebnice a pracovní sešity, které mají doložku MŠMT ČR č.j. 11 131/95-22. Ucelené řady učebnic odebíráme z nakladatelství DIDAKTIS.

 

Koncepce a cíle školy
 • vzdělávání žáků způsobem, který vychází z jejich přirozené touhy po vzdělávání
 • zdravé životní návyky / relaxační chvilky, pobyt venku o přestávkách, pitný režim, zapojení do programu Ovoce do škol /
 • individuální péče o nadané žáky a o žáky s různými poruchami učení a chování
 • využívání moderních forem výuky
 • akcemi školy obohacujeme kulturní život obce
 • úzká spolupráce s rodinou
 • spolupráce s místní knihovnou a knihovnou v Jaroměři
 • spolupráce s MŠ a místními zájmovými organizacemi

 

Koncepce a cíle školy byly funkční, celý kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců se s koncepcí školy ztotožnil. Žáci byli vedeni k samostatnému myšlení, během vyučovacích hodin jim byly zadávány individuální úkoly dle jejich schopností, měli dostatek prostoru pro samostatnou práci, vyjádření vlastního názoru a řešení problémových úkolů. Zdravé životní návyky byly upevňovány během vyučovacích hodin, o přestávkách i ve školní jídelně tak, aby se staly samozřejmou součásti života žáků. Kromě tradiční formy výuky jsme využívali práci ve skupinách, ve dvojicích, práci na PC, besedy, poznávací výlety a exkurse.

 

Školní rok prožili žáci a děti našich škol aktivně.

V říjnu jsme společně s dětmi z mateřské školy zažili projektový den Oslava podzimu. Děti a žáci si za pomocí paní učitelek ozdobili podzimními plody klobouky, po skupinkách soutěžili a užívali si dopoledne zaměřené na krásu podzimu. Formou her získávali dovednosti a vědomosti o tomto hezkém ročním období.

Hodiny čtení byly obohaceny návštěvou divadel, knihoven a besed.

Vánoční rozsvícení stromečku bylo letos spojeno se školním jarmarkem. Paní učitelky, zaměstnanci škol, rodiče, děti a žáci svými výrobky přispěli k pěkné atmosféře Vánoc a občané naší obce si mohli zakoupit nádhernou vánoční výzdobu.

 Sváteční odpoledne a oslavu vánočních svátků připravili žáci a děti obou škol pro všechny občany naší obce. Nacvičili pěkné pásmo básniček, říkanek, písní a vánočních koled.

Odměnou pro děti i paní učitelky byl vánoční výlet do Třebechovic pod Orebem. Krásné betlémy a ukázky starých vánočních zvyků a obyčejů přispěly k hezké vánoční atmosféře na našich školách.

Pro Domov sv. Josefa jsme v letošní Tříkrálové sbírce vybrali částku 13 436,- Kč. Vybrané finanční prostředky byly použity na zlepšení péče o nemocné s roztroušenou sklerózou.

Ve druhém pololetí školního roku bylo učivo doplněno výletem do podzemních chodeb v Josefově, výchovným koncertem  ZUŠ v Novém Městě nad Metují, plaveckým výcvikem v Dobrušce, oslavou čarodějnic, hledáním velikonočního zajíčka, besedou a ukázkovou hodinou o životě papoušků.

            Velkým úspěchem pro naši školu byla sportovní a výtvarná olympiáda malotřídních škol v Dolanech. Naši žáci se umístili ve většině soutěží na předních místech a v celkovém hodnocení škol jsme byli druzí.

   Odměnou za práci po celý rok byl školní výlet. V hradeckém divadle Drak jsme viděli krásnou pohádku O červené Karkulce, projeli jsme se na parníku po Labi a odpoledne jsme zakončili procházkou po planetární stezce a na dřevěných hracích prvcích, kde se děti sportovně a pohybově vydováděly.

            Paní vychovatelka školní družiny pro děti připravila během školního roku karneval, diskotéky, výtvarná a pracovní odpoledne a jejich pěkné práce nám zdobí školní budovu po celý rok.  

Kladně hodnotím, že všechny akce doplňovaly a rozšiřovaly naše výchovně vzdělávací programy. Přípravu prováděli žáci v hodinách výchov, čtení, v kroužcích a ve školní družině. Rozšiřovali si čtenářskou gramotnost, estetické cítění, sportovní dovednosti a zároveň obohacovali kulturní život obce.

 

6. Zájmové činnosti, kroužky a péče o žáky

Žáci pracovali v kroužcích pravidelně po celý školní rok. Kroužky byly vedeny hravou formou a prohlubovaly v žácích možnost hodnotného využití volného času. V počítačových kroužcích získávali žáci dovednosti s interaktivní technikou, základy cizích jazyků získávali v kroužku angličtina hravě, sportovní vyžití měli v kroužku sportovním.

Kroužky navazovaly na učební plány školy a byly pro děti přitažlivé. Kladně hodnotím, že většina dětí chodila do dvou i více kroužků.

Na naší škole vyučuje hře na flétny a na klavír paní učitelka Adéla Slánská ze ZUŠ Nového Město nad Metují / odloučené pracoviště/. Základní hudební vzdělání mají možnost využívat i starší žáci obce. V letošním školním roce byla paní učitelka Slánská dlouhodobě nemocná a výuku za ni suploval pan učitel Miroslav Bartoň, paní učitelka Zdena Lepšová a paní učitelka Iva Krsková.

Logopedickou péči o žáky, cvičení vedoucí k správné výslovnosti, dechová cvičení a gymnastiku mluvidel zajišťovala paní učitelka mateřské školy Zdeňka Tkadlecová.

Zájmová činnost ve školním roce 2014/2015

 

NÁZEV KROUŽKU POČET ŽÁKŮ VEDOUCÍ
Sportovní kroužek 30 Dana Dvořáková
Angličtina hravě 16 Renata Šubrtová
Počítačové kroužky 23 Lenka Horáková
Logopedická péče 6 Zdeňka Tkadlecová

 

7. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity

Tělocvična, zahrada a učebny školy jsou využívány i v odpoledních a večerních hodinách dětmi i dospělými naší obce. Škola je centrem vzdělanosti i sportovní činnosti v obci.

 • využívání počítačové učebny
 • možnost využívání internetu pro veřejnost
 • hasičský kroužek- využívá tělocvičnu k  nácviku hasičských dovedností
 • cvičení aerobiku pro ženy a dívky

 

8. Zpráva výchovného poradce

Péče o integrované žáky je zajištěna odbornou pedagogickou asistentkou vyškolenou PPP v Náchodě Danou Dvořákovou. V tomto školním roce byl na škole 1 integrovaný žák s poruchou učení a1 mimořádně nadaný žák. Dle metodického pokynu MŠMT byl na oba vypracovaný individuální výchovně vzdělávací plán, podle kterého bylo postupováno při vyučování.                                           Vzhledem k dlouhodobé nemoci jednoho žáka ve 2. ročníku byl vypracován individuální vyrovnávací plán, podle kterého se tento žák vzdělával ve druhém pololetí školního roku.                                                                                                                                V této oblasti nejvíce spolupracujeme s PPP v Náchodě a v Hradci Králové.

 

9. Prevence sociálně patologických jevů   

V této oblasti se nejvíce zaměřujeme na:

     - důsledné potírání kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek, opatření k jejich nedostupnosti ve škole a jejím okolí

  - celkové působení na žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech ( PRV, ČJ, TV)

 • soustavné sledování vývojové a individuální potřeby žáků, odhalování poruch a hledání řešení při výskytu problémů

       -  optimalizování vztahů mezi žáky

-  vytváření přímivých podmínek pro pracovní klima a zdravý pracovní vývoj žáků i učitelů ve všech částech vyučovacího procesu

       - aplikování dostupné formy zdraví a zdravého životního stylu a zdravého životního prostředí

       - smysluplné využívání volného času žáků, poskytování prostoru pro zájmovou činnost

       - systémové vzdělávání školního metodika prevence a dalších pedagogických pracovníků

       - pořádání besed pro žáky i za pomoci odborníků

       - informovanost rodičů o aktivitách školy, o problémech, které se u žáka vyskytly, o navrhovaných opatřeních, informování o            postupu školy v případě výskytu zneužívání návykových látek

       - zaměření se na rizikové skupiny žáků

       - zajišťování poradenské péče pro žáky a rodiče

       - spolupráci s oddělením sociální prevence, sociálním odborem, oddělením péče o dítě, kurátory pro děti a mládež

       - důsledná kontrola a dodržování  zákona č. 37/1989 sb. O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve znění pozdějších úprav, včetně ohlašovací povinnosti

 

10. Akce školy

Všechny akce školy se prolínají nebo přímo vycházejí ze Školních vzdělávacích programů Učíme se pro život a Kdo si hraje, nezlobí. Cílem je prezentace školy na veřejnosti, vedení žáků k posílení sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti, udržování čistoty a pořádku v okolí školy, spolupráce mezi jednotlivými ročníky a spolupráce s pedagogickými zaměstnanci a dětmi z MŠ, spolupráce s místními organizacemi.

 

a/ doplnění výchovně vzdělávacího programu školy
 • divadelní představení / dvakrát ročně ve spolupráci s MŠ/, Divadlo Jaroměř / čtenářská gramotnost/
 • projektový den Oslava podzimu / hudební, pracovní a výtvarná výchova/
 • jednodenní školní výlet / poznávací – divadlo Drak, plavba parníkem

po Labi, planetární poznávací stezka v Hradci Králové/

 • návštěva knihovny v Jasenné a Jaroměři / doplnění čtenářské gramotnosti žáků /
 • výchovný koncert  ZUŠ v Novém Městě nad Metují / hudební a estetická výchova/
 • beseda s chovateli papoušků – způsob života v domácím prostředí / enviromentální výchova/
 • vánoční výlet – betlémy, vánoční zvyky a tradice v Třebechovicích pod Orebem
 • návštěva muzea v Šestajovicích / prvouka – minulost a historie/
 • Scio testy Stonožka  pro žáky 3. ročníku
b/ soutěže
 • výtvarné soutěže
 • školní atletická olympiáda
 • sportovní soutěže dětí MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ
 • sportovní a výtvarná olympiáda malotřídních škol v Dolanech
c/ interní akce školy
 • slavnostní zahájení školního roku a uvítání nových žáků za účasti starostky obce a člena SPOZ
 • slavnostní rozsvícení vánočního stromu s vánočními koledami, vánoční jarmark

 /hudební výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti/

 • mikulášská nadílka v základní a mateřské škole
 • vánoční vystoupení pro veřejnost v Jasenné a Šestajovicích
 • školní vánoční besídka
 • maškarní karneval /ŠD/
 • vítání občánků ve spolupráci s obecním úřadem a SPOZ
 • velikonoční koledování v obci, hledání velikonočního zajíčka
 • společná oslava čarodějnic a stavění máje před školou
 • školní oslava MDD – podzemní chodby v Josefově
 • slavnostní ukončení školního roku a rozloučení se žáky 4.ročníku za účasti všech pracovníků školy, starostky obce a zástupce SPOZ
 • výstavy výtvarných prací /Agro Jasenná /
 • jarní a podzimní diskotéky /ŠD/
d/ veřejně prospěšná činnost
 • celoroční péče o pořádek a zeleň v okolí školy
 • sběr pomerančové, citrónové kůry
 • sběr starého papíru
 • sklizeň a sběr ovoce ze školní zahrady

-    patronace nad záhony u pomníku v parku před školou

-    Tříkrálová sbírka

e/  péče o zdraví žáků
 • zajištění pitného režimu
 • zapojení do programu SZIF Ovoce do škol
 • plavecký výcvik pro žáky všech ročníků – plavecký bazén Dobruška
 • pohybové aktivity o přestávkách

 

Školní družina

Děti ve školní družině pracovaly podle vzdělávacího programu  Kdo si hraje – nezlobí. Paní vychovatelka Vendula Šrámková připravila pro děti během roku více akcí. Školní karneval, kde si zatancovaly a zahrály spoustu her, taneční diskotéky, kde si děti zasoutěžily, zazpívaly a zatančily. Děti společně s paní vychovatelkou obohacovaly svými písněmi, výkresy a výrobky kulturní akce našich škol – rozsvícení vánočního stromečku, vánoční jarmark, vánoční vystoupení pro občany Jasenné a Šestajovic, zahájení a ukončení školního roku, vítání občánků. Po celý rok jsme se také těšili z výtvarných prací našich žáků, které pod vedením paní vychovatelky děti nakreslily a jejich výkresy zdobily nejen naší školu, ale potěšily i návštěvníky oslav zemědělského družstva AGRO – Jasenná.

 

11. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře a školení byly zaměřeny na získání nových zkušeností a zkvalitnění vzdělávacího   a výchovného procesu školy. Pedagogové se během roku věnovali další tvorbě digitálních učebních materiálů zaměřených na využívání interaktivních tabulí. V letošním roce jsme se zaměřili na práci s počítači – úprava webových stránek.

Pedagogové se školí dle nabídek Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Náchodě a Hradci Králové.

NÁZEV KURZU AKREDITOVANÉ STŘEDISKO POČET HODIN ÚČASTNÍK

Abeceda a práce s čítankou

Tvořivá škola, a.s 4 Dana Dvořáková

Slovní úlohy učí myslet

ŠZ pro DVPPP

Hradec Králové

4 Renata Šubrtová
Standardy pro výuku
hudební výchovy - a jak dál?

ŠZ pro DVPPP

Hradec Králové

4 Lenka Horáková

 

12. Školská rada

Školská rada pracuje podle ustanovených pravidel. Kladně hodnotím zájem členů rady o dění ve škole a pomoc při řešení všech problémů. Náplň schůzek je vstřícná, jednání konstruktivní a efektivní.

V letošním roce nám členové rady a rodiče nejvíce pomohli s organizací školního jarmarku,

 při jarním a podzimním úklidu školní zahrady, sběru starého papíru a s organizací různých mimoškolních akcí.

 

13. Materiální vybavení školy, opravy, realizované projekty financované z cizích zdrojů

Materiální vybavení škol je na velmi dobré úrovni. Díky dobré spolupráci se zřizovatelem a sponzory školy mohou žáci pracovat v pěkných podmínkách. Kladně hodnotím zájem paní starostky obce ing. Jitky Slezákové a celého zastupitelstva o  dění v základní a mateřské škole a financování oprav a vybavení škol.

Největší a finančně nejnáročnější akcí v letošním školním roce bylo zateplení školky a výměna zdroje vytápění. Zřizovatel naší organizace Obec Jasenná realizoval tuto akci z dotace Státního fondu životního prostředí. Celková částka této akce byla 5 961 991 Kč,-. Cílem této akce bylo ekologické a úsporné vytápění celé budovy. Velmi pěkná je i nová barevná fasáda na budově školky, kde složení barev vybraly paní učitelky a zaměstnankyně školní jídelny.

 

Opravy a vybavení v tomto školním roce:

- zateplení budovy školky a výměna zdroje vytápění – MŠ

- výměna radiátorů - MŠ

- dřevěné obložení ložnice v 1. patře – MŠ

- dřevěné obložení chodeb v přízemí školní družiny a hlavní chodby školy- ZŠ

- výměna nábytku ve školní družině  - ZŠ

- oprava dřevěných prvků na školní zahradě - ZŠ

- prořezání a úprava zeleně na obou zahradách – ZŠ a MŠ

- vysázení nových keřů na školní zahradě - ZŠ

 

Dřevěné hrací prvky se musí opravovat a neustále kontrolovat vzhledem k dodržení bezpečnosti dětí. Hracích prvků je na zahradě poměrně málo a jsou ve velmi špatném stavu. Jejich oprava je projednávána se zřizovatelem a tento stav je průběžně řešen.

Nově vysázené keře během letošního horkého léta uvadly a budeme muset velkou část znova vysázet.

V letošním školním roce nebyly školou realizované žádné projekty financované z cizích zdrojů.

 

14. Kontroly, výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Kontroly během roku nezjistily žádné závažné nedostatky, drobné závady byly odstraněny nebo se budou výhledově řešit.

 • průběžná veřejnosprávní kontrola Obce Jasenná – 6.11. 2014 - bez závad
 • následná veřejnosprávní kontrola Obce Jasenná –27.1.2015 – bez závad
 • předběžná veřejnosprávní kontrola Obce Jasenná - 12.2. 2015- bez závad

V letošním školním roce nebyla provedena inspekční činnost České školní inspekce.

 

15. Rozvojové a mezinárodní programy

Rozvojový program byl využit na mzdy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy. Mezinárodní programy škola neměla.

 

16. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

17.Cíle pro další období

 • zlepšovat a modernizovat vybavení školy – postupně obměňovat podlahy novým PVC,  pokračovat v dřevěném obložení stěn
 • efektivně využívat interaktivní tabule, vytvářet nové digitální učební materiály
 • úzce spolupracovat s rodiči a zákonnými zástupci žáků, především žáků s poruchami učení a chování a žáky nadanými
 • obnovovat a opravovat dřevěné hrací prvky na školní zahradě
 • obnovovat a vysazovat zeleň na školní zahradě
 • pokračovat v obměňování  nábytku a hracích prvků ve školní družině
 • pokračovat ve výměně oken v budově základní školy
 • opravit hlavní schodiště v v budově mateřské školy

 

Výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015 vypracovala:

 

Dana Dvořáková

řed. školy

 

 

Se závěrečnou zprávou byli seznámeni pedagogičtí i provozní zaměstnanci základní školy na pedagogické radě dne 27.8. 2015 a v souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím bude sloužit i k nahlédnutí veřejnosti.

 

Výroční zpráva byla předána ke schválení Radě školy dne 9.10.2015

 

Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 14.10.2015

 

Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne 15.10.2015

 

Příloha: Zpráva o hospodaření školy za rok 2014

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Jasenná ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934 info@zsjasenna.cz
Design IT-enclave 2008