Výroční zpráva školy 2013/2014

 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

 

JASENNÁ 26.8.2014

 

Obsah:

 1. Základní údaje o škole
 2. Charakteristika školy
 3. Zaměstnanci základní školy a školní družiny
 4. Žáci školy
 5. Učební plán školy
 6. Zájmové činnosti, kroužky a péče o žáky
 7. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity
 8. Zpráva výchovného poradce
 9. Akce školy
 10. Vzdělávání pedagogických zaměstnanců
 11. Činnost Rady školy
 12. Materiální vybavení školy, opravy
 13. Kontroly
 14. Cíle pro další období

 

1. Základní údaje o škole

Název školy, adresa:

Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Jasenná
Adresa: 552 22 Jasenná 215
IČO: 70992576

Kontakty:
telefon: 491 881 162
e-mailová adresa: info@zsjasenna.cz
ředitelka školy: Dana Dvořáková
telefon: 739 454 934
e-mailová adresa: dvorakovadan@seznam.cz

Seznam členů školské rady (koho zastupují):
Předseda: paní  Marcela Týčová– zastupuje rodiče
Členové: paní Adriana Blažková– zastupuje rodiče
pan Jiří Karel – zastupuje zřizovatele
pan Martin Holeček – zastupuje zřizovatele
paní Renata Šubrtová – zastupuje pedagogy
paní Vendula Šrámková – zastupuje pedagogy

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok:
Škola byla od 1.1. 2003 zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení pod názvem Základní škola, Jasenná, okres Náchod, jejíž součástí je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obec Jasenná.
Od 1.1. 2006 byla do školského rejstříku zapsána pod názvem Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod.

 

2. Charakteristika školy

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního a zájmového vzdělávání a zajišťování stravování. Doplňkovou činností je hostinská činnost, na kterou je vystaven živnostenský list.
Základní škola Jasenná je malotřídní škola, do které ve školním roce 2013/ 2014 bylo dle zahajovacího výkazu zapsáno 39 žáků. Výuka byla organizována ve dvou třídách. Společně se vyučovali žáci 1. a 2. ročníku, kde byla třídní učitelkou  Dana Dvořáková a  žáci 3. a 4. ročníku, kde byla třídní učitelkou Renata Šubrtová. Hudební výchovy a výtvarné výchovy v obou třídách a pracovní činnosti v v 1.a 2. ročníku vyučovala paní vychovatelka Lenka Horáková.


Materiálně technické podmínky pro výuku

Škola sdružuje:

 • mateřskou školu (plán. kapacita 50 dětí)
 • základní školu (plán. kapacita 45 žáků)
 • školní družinu (plán. kapacita 25 dětí)
 • školní jídelnu (plán. kapacita 150 jídel)

Základní škola je neúplná, výuka je organizována ve dvou třídách.
I. třída – spojený 1.roč. (10 žáků) a 2. roč. (10 žáků),
II. třída – spojený 3.roč. (9 žáků) a 4. roč. (10 žáků).

Školní družina má jedno oddělení (25 dětí).

Žáci využívají k výuce dvě kmenové učebny, vybavenou počítačovou učebnu, pracovnu a hernu ŠD, tělocvičnu, školní zahradu a hřiště TJ Sokol Jasenná.


3. Zaměstnanci základní školy a školní družiny

Pedagogičtí zaměstnanci:
pedag. prac. funkce úvazek kvalifikace délka praxe
Dvořáková D. ředitelka 1,0 PF Hradec Králové 30
Šubrtová R. učitelka 1,0 PF Hradec Králové 26
Horáková L. učitelka 0,27 SPgŠ Litomyšl 27
Šrámková V. vychovatelka 0,87 SPgŠ Litomyšl 30
Nepedagogičtí zaměstnanci:
nepedag. prac. funkce úvazek
Postupová A. účetní  
Zlámalíková L. školnice, uklízečka 1,2
Stolín M. topič 0,5 – po dobu topného období

 

4. Žáci školy

Podle zahajovacích výkazů nastoupilo 39 žáků.
Do 1. ročníku nastoupilo 10 žáků. Školní docházku ve 4. ročníku ukončilo 10 žáků,
8 žáků přechází do 5. ročníku na Základní školu v Jaroměři – Josefově, 1 žákyně na Základní školu Na Ostrově v Jaroměři a 1 žákyně do Základní školy Svobodné Dvory – Hradec Králové.
Během školního roku ukončila docházku jedna žákyně z 1.ročníku. /viz. třídní výkaz/.

 

Prospěch a chování ve školním roce 2013/2014
ročník počet žáků prospělo prospělo s vyznam. neprospělo chování 2.stupeň chování 3. stupeň počet neomluv. h.
1. 9 0 9 0 0 0 0
2. 10 0 10 0 0 0 0
3. 9 0 9 0 0 0 0
4. 10 2 8 0 0 0 0
celkem 38 2 36 0 0 0 0

Hodnocení žáků je kombinované, běžná klasifikace je doplněna slovním hodnocením u žáků s poruchami učení. V letošním roce neměl žádný žák slovní hodnocení. Rodiče jsou pravidelně informováni o vzdělávání žáků prostřednictvím žákovských knížek a notýsků, na rodičovských a konzultačních schůzkách.

Hodnocení probíhá podle vnitřního klasifikačního řádu školy, který je součástí ŠVP.

 

5. Učební plán školy

Výchovně vzdělávací práce školy probíhá podle Školního vzdělávacího programu Učíme se pro život s platností od 1.9. 2 007 a pozměněného 1.9. 2 010.
Výchovně vzdělávací práce školní družiny probíhá podle Školního vzdělávacího programu Kdo si hraje nezlobí s platností od 1.9. 2 007.
Používáme učebnice a pracovní sešity, které mají doložku MŠMT ČR č.j. 11 131/95-22. Ucelené řady učebnic odebíráme z nakladatelství DIDAKTIS a školní potřeby odebíráme především od SŠ v Náchodě.


Koncepce a cíle školy
 • vzdělávání žáků způsobem, který vychází z jejich přirozené touhy po vzdělávání
 • zdravé životní návyky / relaxační chvilky, pobyt venku o přestávkách, pitný režim
 • individuální péče o nadané žáky a o žáky s různými poruchami učení a chování
 • využívání moderních forem výuky
 • akcemi školy obohacovat kulturní život obce
 • úzká spolupráce s rodinou
 • spolupráce s místní knihovnou a knihovnou v Jaroměři
 • spolupráce s MŠ a místními zájmovými organizacemi

Koncepce a cíle školy byly funkční, celý kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců se s koncepcí školy ztotožnil. Žáci byli vedeni k samostatnému myšlení, během vyučovacích hodin jim byly zadávány individuální úkoly dle jejich schopností, měli dostatek prostoru pro samostatnou práci, vyjádření vlastního názoru a řešení problémových úkolů. Zdravé životní návyky byly upevňovány během vyučovacích hodin, o přestávkách i ve školní jídelně tak, aby se staly samozřejmou součásti života žáků. Kromě tradiční formy výuky jsme využívali práci ve skupinách, ve dvojicích, práci na PC, besedy, poznávací výlety a exkurse.

Školní rok prožili žáci a děti našich škol velmi aktivně.
V září jsme se zúčastnili běhu Emila Zátopka v Českém Meziříčí. Naši žáci si poměřili síly s žáky jiných škol v běhu na dlouhé tratě a umístili se na předních místech. Celá akce byla vedena v duchu našeho slavného sportovce – důležité bylo nevzdat se a vydržet. Hodiny čtení byly obohaceny návštěvou divadel, knihoven a besed.

Vánoční rozsvícení stromečku bylo letos spojeno s charitativním vystoupením dětí z MŠ, ZŠ, ŠD a sboru občanů v Jasenné. V kostele sv. Jiří se vystřídaly všechny sbory a připravily pěknou vánoční atmosféru. Ve škole jsme prodávaly obrázky děti z mateřské a základní školy, výtěžek byl předán rodině Hofmanových, kterou v letním období postihla povodeň.
Sváteční odpoledne a oslavu vánočních svátků připravili žáci a děti obou škol pro všechny občany naší obce. Nacvičili pěkné pásmo básniček, říkanek, písní a vánočních koled. Vystoupení zhlédl a popsal kronikář obce pan PhDr. Jiří Uhlíř, kronikář obce Jasenné v Jaroměřském a josefovském zpravodaji dne 1.1. 2 014.

Školáci oslavili Den dětí společně s mysliveckým sdružením. Celý den děti získávaly informace z oblasti rybářství, zemědělství a lesnictví. Poutavý výklad doprovázely ukázky dravých ptáků a loveckých psů. Nechybělo ani opékání špekáčků, střelba na cíl a hry, které dětem přiblížily ochranu životního prostředí a život zvířat v lese. Na závěr dostali všichni od myslivců pěkné dárky a pamětní medaile na tento den.

Velkým úspěchem pro naši školu byla sportovní a výtvarná olympiáda malotřídních škol v Dolanech. Naši žáci se umístili ve většině soutěží na prvních místech a poprvé jsme získali pohár pro vítěze, z kterého jsme měli všichni velikou radost.

Odměnou za práci po celý rok byly školní výlety. Děti z mateřské školy prožily hezký den v Licibořicích u Chrudimi v Babiččině dvorečku.  Prohlédly  si spoustu zvířátek a jejich mláďat, prakticky si vyzkoušely jak se o ně postarat a čím je nakrmit.  Ani déšť jim radost z výletu nezkazil. Žáci základní školy prochodili Adršpašské skály a cestou zpátky si prohlédli náchodský zámek.
Děti z družiny zakončily školní rok diskotékou. Odpoledne  plné  her a tanců se dětem líbilo. Předškoláci si svoji statečnost vyzkoušeli spaním ve školce. Děti měly radost z připraveného programu a nikdo se v noci ani trochu nebál.

Na rozloučenou se školním rokem připravily obě školy besídky pro rodiče. Děti a žáci si za pomoci paní učitelek připravili krásná vystoupení složená z básní, tanečků, písniček a hraných pohádek. Nezapomenutelným zážitkem pro předškoláky bylo pasování králem na školáky. Velmi pěkná zahradní slavnost v mateřské škole s připraveným programem byla netradičním zakončením loňského školního roku. Maminky napekly, tatínkové zabubnovali na bubny, předvedli modely aut a letadel. K zpestření programu přispělo také malování zvířecích motivů na obličeje dětí.  Všichni odcházeli domů s pocitem hezky prožitého odpoledne.

Kladně hodnotím, že všechny akce doplňovaly a rozšiřovaly naše výchovně vzdělávací programy. Přípravu prováděli žáci v hodinách výchov, čtení, v kroužcích a ve školní družině. Rozšiřovali si čtenářskou gramotnost, estetické cítění, sportovní dovednosti a zároveň obohacovali kulturní život obce.

 

6. Zájmové činnosti, kroužky a péče o žáky

Žáci pracovali v kroužcích pravidelně po celý školní rok. Výuka byla doplněna množstvím kroužků, které byly vedeny hravou formou a prohlubovaly v žácích možnost hodnotného využití volného času. V počítačových kroužcích získávali žáci dovednosti s interaktivní technikou, základy cizích jazyků získávali v kroužku angličtina hravě, sportovní vyžití měli v kroužku sportovním a v kroužku Šikulka se zdokonalovali v rukodělných technikách.

Výsledky jejich práce byly prezentovány na veřejnosti při různých vystoupeních v obci / vánoční vystoupení, vánoční prodej, velikonoční koledování v obci, výstava výkresů apod. /. Kroužky byly vedeny tak, aby prohlubovaly v dětech možnost hodnotného využití volného času bez TV a PC, navazovaly na učební plány školy a byly pro děti přitažlivé. Kladně hodnotím, že většina dětí chodila do dvou i více kroužků.

Na naší škole vyučuje hře na flétny a na klavír paní učitelka Adéla Slánská ze ZUŠ Nového Město nad Metují / odloučené pracoviště/. Základní hudební vzdělání mají možnost využívat i starší žáci obce.

Od 2. pololetí školního roku vedla kroužek Šikulku paní Jitka Samková a počítačové kroužky paní učitelka Renata Šubrtová za dlouhodobě nemocnou paní učitelku Horákovou.


Zájmová činnost ve školním roce 2012/2013
NÁZEV KROUŽKU POČET ŽÁKŮ VEDOUCÍ
Sportovní kroužek 30 Dana Dvořáková
Angličtina hravě 15 Renata Šubrtová
Šikulka 9 Lenka Horáková
Jitka Samková
Počítačové kroužky 16 Lenka Horáková
Renata Šubrtová
Logopedická péče 4 Zdeňka Tkadlecová

 

8. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity

Tělocvična, zahrada a učebny školy jsou využívány i v odpoledních a večerních hodinách dětmi i dospělými naší obce. Škola je centrem vzdělanosti i sportovní činnosti v obci.

 • využívání počítačové učebny
 • možnost využívání internetu pro veřejnost
 • hasičský kroužek- využívá tělocvičnu k  nácviku hasičských dovedností
 • cvičení aerobiku pro ženy a dívky
 • zahrada s vybavením slouží dětem a mládeži celé obce

 

9. Zpráva výchovného poradce

Péče o integrované žáky je zajištěna odbornou pedagogickou asistentkou vyškolenou PPP v Náchodě Danou Dvořákovou. V tomto školním roce byli na škole 2 integrovaní žáci s poruchami učení a1 mimořádně nadaný žák. Dle metodického pokynu MŠMT byl na ně vypracovaný individuální výchovně vzdělávací plán, podle kterého bylo postupováno při nápravě. Kromě nápravy jim byla věnována individuální péče během vyučování a rodičům byla připravena ukázková hodina, na které dostali informace, jak mají se svými dětmi doma pracovat.

V této oblasti nejvíce spolupracujeme s PPP v Náchodě a v Hradci Králové.

 

10. Akce školy

Všechny akce školy se prolínají nebo přímo vycházejí ze Školních vzdělávacích programů Učíme se pro život a Kdo si hraje nezlobí. Cílem je prezentace školy na veřejnosti, vedení žáků k posílení sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti, udržování čistoty a pořádku v okolí školy, spolupráce mezi jednotlivými ročníky a spolupráce s pedagogickými zaměstnanci a dětmi z MŠ, spolupráce s místními organizacemi.

a/ doplnění výchovně vzdělávacího programu školy
 • divadelní představení / dvakrát ročně ve spolupráci s MŠ/, Divadlo Jaroměř
 • jednodenní školní výlet / poznávací – Adršpašské skály, náchodský zámek /
 • návštěva knihovny v Jasenné a Jaroměři / doplnění čtenářské gramotnosti žáků /
 • námětové cvičení hasičů – námětové cvičení,  praktické ukázky první pomoci /prvouka/
 • beseda s příslušnicí policie p . Blažkovou na téma bezpečnost dětí / prvouka /
 • beseda s chovateli dravců – život dravců v přírodě / enviromentální výchova/
 • vánoční výlet – Advent v Ratibořicích
 • hudební pásmo Muzikohraní- netradiční hudební nástroje /hudební výchova /
 • environmentální výchova Tonda obal na cestách
b/ soutěže
 • běh Emila Zátopka v Českém Meziříčí
 • školní atletická olympiáda
 • sportovní soutěže dětí MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ
 • sportovní a výtvarná olympiáda malotřídních škol v Dolanech
c/ interní akce školy
 • slavnostní zahájení školního roku a uvítání nových žáků za účasti starostky obce a člena SPOZ
 • slavnostní rozsvícení vánočního stromu s vánočními koledami, charitativní prodej obrázků / výtvarná výchova a pracovní činnosti/
 • mikulášská nadílka v naší a mateřské škole
 • vánoční vystoupení pro veřejnost v Jasenné a Šestajovicích
 • školní vánoční besídka
 • maškarní karneval /ŠD/
 • vítání občánků ve spolupráci s obecním úřadem a SPOZ
 • velikonoční koledování v obci, hledání velikonočního zajíčka
 • společná oslava čarodějnic a stavění máje před školou
 • školní oslava MDD ve spolupráci s místním mysliveckým sdružením
 • slavnostní ukončení školního roku a rozloučení se žáky 4.ročníku za účasti všech pracovníků školy, starostky obce a zástupce SPOZ
 • výstavy výtvarných prací /Agro Jasenná, vánoční charitativní prodej /
 • jarní a podzimní diskotéky /ŠD/
d/ veřejně prospěšná činnost
 • celoroční péče o pořádek a zeleň v okolí školy
 • sběr pomerančové, citrónové kůry
 • sběr starého papíru
 • sklizeň a sběr ovoce ze školní zahrady
 • patronace nad záhony u pomníku v parku před školou
e/ péče o zdraví žáků
 • zajištění pitného režimu
 • plavecký výcvik pro žáky všech ročníků – plavecký bazén Dobruška
 • pohybové aktivity o přestávkách

 

Školní družina

Děti ve školní družině pracovaly podle vzdělávacího programu Kdo si hraje – nezlobí. Paní vychovatelka Vendula Šrámková připravila pro děti během roku více akcí. Školní karneval, kde si zatancovaly a zahrály spoustu her, taneční diskotéky, kde si děti zasoutěžily, zazpívaly a zatančily.  V letošním roce rozezpívával naší školu družinový pěvecký soubor Hlásek, který obohacoval svými písněmi kulturní akce našich škol – rozsvícení vánočního stromečku, vánoční vystoupení pro občany Jasenné a Šestajovic, zahájení a ukončení školního roku, vítání občánků. Po celý rok jsme se také těšili z výtvarných prací našich žáků, které pod vedením paní vychovatelky děti nakreslily a jejich výkresy zdobily nejen naší školu, ale potěšily i návštěvníky oslav zemědělského družstva AGRO – Jasenná.

 

11. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře a školení byly zaměřeny na získání nových zkušeností a zkvalitnění vzdělávacího   a výchovného procesu školy. Pedagogové se během roku věnovali tvorbě digitálních učebních materiálů zaměřených na využívání interaktivních tabulí. Tvorba těchto materiálů byla velmi časově náročná a z toho důvodu se více věnovali samostudiu a samotnému tvoření DUMŮ.
V letošním roce jsme se zaměřili na školení první pomoci a práci s počítači – úprava webových stránek.
Pedagogové se školí dle nabídek Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Náchodě a Hradci Králové.
Problémem vzdělávání pedagogů na malotřídních školách je vysoká finanční a časová náročnost.

NÁZEV KURZU AKREDITOVANÉ STŘEDISKO POČET HODIN ÚČASTNÍK
Školení první pomoci MS ČČK Jaroměř 5 Dana Dvořáková
Renata Šubrtová
Vendula Šrámková
Semifinálové kolo celostátní soutěže
digitálních výukových objektů
Praha   Lenka Horáková

 

12. Rada školy

Školská rada pracuje podle ustanovených pravidel. Kladně hodnotím zájem členů rady o dění ve škole a pomoc při řešení všech problémů. Náplň schůzek je vstřícná, jednání konstruktivní a efektivní.
V letošním roce nám členové rady a rodiče nejvíce pomohli s organizací školního plesu,
při jarníma podzimním úklidu školní zahrady, sběru starého papíru a s organizací různých mimoškolních akcí.

 

13. Materiální vybavení školy, opravy

Materiální vybavení škol je na dobré úrovni. Díky velmi dobré spolupráci se zřizovatelem a sponzory školy mohou žáci pracovat v pěkných podmínkách. Kladně hodnotím zájem paní starostky obce ing. Jitky Slezákové a celého zastupitelstva o  dění v základní škole a financování oprav a vybavení škol.

Opravy a vybavení v tomto školním roce:

 • zakoupení počítačového programu  Barda do ŠJ
 • zakoupení chladící vitríny - ŠJ
 • oprava některých dřevěných prvků na školní zahradě
 • zastřešení pískoviště v MŠ
 • zakoupení nového hracího prvku na zahradu MŠ
 • oplocení letadla a bazénku na zahradě MŠ
 • prořezání a úprava zeleně na obou zahradách

Dřevěné hrací prvky se musí opravovat a neustále kontrolovat vzhledem k dodržení bezpečnosti dětí. Hracích prvků je na zahradě poměrně málo a jsou ve velmi špatném stavu. Jejich oprava je projednávána se zřizovatelem a tento stav bude průběžně řešen.

14. Kontroly

Kontroly během roku nezjistily žádné závažné nedostatky, drobné závady byly odstraněny nebo se budou výhledově řešit.

 • průběžná veřejnosprávní kontrola Obce Jasenná – 25.10. 2013 - bez závad
 • následná veřejnosprávní kontrola Obce Jasenná –29.1.2014- bez závad
 • předběžná veřejnosprávní kontrola Obce Jasenná- 13.2. 2014- bez závad
 • KHS Královéhradeckého kraje – školní jídelna – 4.2.2014- drobné závady byly projednány se zřizovatelem a v termínu odstraněny  / viz protokol o kontrolním zjištění KHS /, tvůrce počítačového programu Barda provedl úpravu podle požadavků vyhlášky č. 107/2005Sb. pro objektivní vypočítávání spotřebního koše
 • KHS Královéhradeckého kraje – mateřská škola – 5.5.2014-  pro ukládání a transport použitého prádla byly zajištěny koše, které budou bránit kontaminaci okolí, lůžkoviny byly individuálně přiděleny a označeny pro každé dítě, o dodavateli písku jednáme / viz protokol o kontrolním zjištění KHS/
   

15. Cíle pro další období

 • zlepšovat a modernizovat vybavení školy – postupně obměňovat podlahy novým PVC,  pokračovat v obložení stěn za dřevěné
 • efektivně využívat interaktivní tabule, vytvářet nové digitální učební materiály
 • úzce spolupracovat s rodiči a zákonnými zástupci žáků, především žáků s poruchami učení a chování a žáky nadanými
 • obnovovat a opravovat dřevěné hrací prvky na školní zahradě
 • obnovovat a vysazovat zeleň na školní zahradě
 • obměňovat nábytek a hrací prvky ve školní družině
 • výměna kotlů a tepelných rozvodů v MŠ
 • zateplení budovy MŠ

 


Výroční zprávu školy za školní rok 2013/2014 vypracovala:


Dana Dvořáková
řed. školy

 

Se závěrečnou zprávou byli seznámeni pedagogičtí i provozní zaměstnanci základní školy na pedagogické radě dne 26.8. 2014 a v souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím bude sloužit i k nahlédnutí veřejnosti.


Výroční zpráva byla předána ke schválení Radě školy dne 9.10.2014

Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 14.10.2014


Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne 15.10.2014

 

Příloha: Zpráva o hospodaření školy za rok 2013

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Jasenná ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934 info@zsjasenna.cz
Design IT-enclave 2008